• Εφαρμογή Themis
  Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές ανώνυμης αναφοράς
  περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αυθαιρεσίας ή εγκλήματος
 • Στο γεωπληροφορικό χάρτη αναρτώνται οι υποθέσεις
  δίωξης των εγκληματων κατά των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
  που γίνονται γνωστές στις περιοχές NATURA 2000.

  Χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος